Governing Body

SNo Name Designation
1 Shri Pankaj Jaiswal Chairperson
2 Shri P. N. Mishra Treasurer
3 Shri Akshaya Kumar Gupta Member
4 Shri Ajay Kumar Member
5 Shri Shree Ram Sharma Member
6 Shri Awadhesh Ji Member
7 Shri Shyam Kishore Arya 'Siddhanta Shastri' Member
8 Shri Ravindra Nath Member
9 Shri Vivek Gupta Member
10 Prof. Harsh Kumar Member
11 Prof. Sangita Srivastava Member
12 Prof. U. Kalpagum Member
13 Shri Tarun Verma Member
14 Dr. Urmila Srivastava Member
15 Dr. Sandhya srivastava Member
16 Dr. Rama Singh Member